Utenos švietimo centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2010 m. lapkričio 25 d. pasirašė 24 mėnesių trukmės projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103 „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“ sutartį. Šis projektas įgyvendina Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ 2 uždavinį - gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.

Projekto tikslas: plėtojant socialinę partnerystę Utenos savivaldybėje, rengti inovatyvias mokymo(si) programas, orientuotas į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą bei dalintis patirtimi su kitomis savivaldybėmis.

Projekto uždaviniai:

 • Parengti inovatyvias programas mokinių mokymui(si) netradicinėse aplinkose;
 • Įtraukti inovatyvias mokymo(si) programas į mokyklose formuojamą ugdymo turinį, kaupti medžiagą apie gerąją patirtį;
 • Vykdyti mokymus projekto dalyviams apie inovatyvių programų įgyvendinimą, organizuoti gerosios patirties dalinimąsi su kitomis savivaldybėmis.

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, muziejaus darbuotojai, mokinių tėvai.

Projekto veiklos:

 • Inovatyvių mokymo(si) programų rengimas (7 programos);
 • Netradicinių mokymo(si) aplinkų sukūrimas (2 aplinkos);
 • Inovatyvių mokymo(si) programų išbandymas;
 • Mokytojų vedamų pamokų metodinės medžiagos parengimas ir kaupimas
 • Konferencijos pokyčiams įsivertinti organizavimas;
 • Utenos savivaldybės švietimo institucijų vadovų mokymai apie inovatyvių programų įgyvendinimo sąlygas;
 • Mokytojų mokymai, kaip įgyvendint inovatyvias programas;
 • Seminarai Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojams apie šiuolaikinių mokymo ir mokymosi metodų taikymą muziejuose;
 • Mokinių tėvų informavimas apie šiuolaikinį mokymą(si), patyčių ir diskriminavimo prevenciją;
 • Projekto partnerių susitikimai, pamokų stebėjimas.

Projekto esmė: Šiuo projektu siekiama, kad mokinys, baigęs pagrindinio ugdymo programą, mokėtų mokytis, gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, išvengtų patyčių ir diskriminavimo, domėtųsi socialine, kultūrine, gamtine aplinka, gebėtų savo patirtį pritaikyti naujose situacijose, numatytų alternatyvius problemų sprendimo būdus, t.y. būtų įgyjęs bendrąsias kompetencijas. Projektas sudarys sąlygas socialinės partnerystės tarp švietimo ir kultūros įstaigų bei organizacijų plėtojimui, rengiant ir išbandant 7 inovatyvias mokymo(si) programas netradicinėse aplinkose, mokymą(si) siejant su realiu gyvenimu, savo krašto gamtos, istorinių, etnografinių ypatumų pažinimu ir tyrinėjimu.

Projekto partneriai:

 • Jurbarko švietimo centras
 • Kretingos r. Pedagogų švietimo centras
 • Utenos kraštotyros muziejus
 • Prienų švietimo centras
 • Utenos kolegija
 • Telšių švietimo centras
 • Ukmergės švietimo centras
 • Varėnos švietimo centras
 • Marijampolės apskrities švietimo centras
 • Šiaulių Didždvario gimnazija
 • Lietuvos archeologijos draugija
 • Panevėžio pedagogų švietimo centras
 • Utenos r. Sudeikių pagrindinė mokykla
Projektas finansuojamas pagal ES žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.